Klauzula informacyjna

Strona główna - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Naanaa Wood Magda Bielenda Dominika Szydełko S.C, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Naanaa Wood Magda Bielenda Dominika Szydełko S.C, NIP: 5170413531, REGON: 388098194.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy w jego siedzibie mieszczącej się w Rzeszowie 35-309, ul. Podwisłocze 8/46, za pośrednictwem adresu e-mail: naanaawood.tablice@gmail.com oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.naanaawood.pl/kontakt/
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celach określonych treścią udzielonej zgody (np. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego, w celu wysyłki newslettera).
 4. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) RODO, a także w oparciu o pozostałe przepisy wdrażające lub uzupełniające RODO, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, w sytuacjach gdy:
 5. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu: 
 • obsługi i realizacji zamówienia; 
 • przeprowadzenia procesu płatności; 
 • świadczenia usługi dostawy zamówienia; 
 • rozliczania zamówień oraz usług dostawy;
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych;
 • nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi); 
 1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak: 
 • archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych; 
 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi klienta; 
 • windykacja należności i dochodzenie roszczeń; 
 • przygotowywanie wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju;
 • przygotowywanie ofert promocyjnych dla klientów;
 1. W przypadku zamówień z dostawą, Administrator może powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych swoim zaufanym dostawcom. Przekazanie danych odbędzie się w niezbędnym zakresie, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych, a jego zaufanym partnerem biznesowym (operatorem płatności, firmą kurierską).
 2. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne lub wymagane przepisami prawa, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, w szczególności dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a po wycofaniu zgody jedynie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i nie dłużej, niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 3. Masz prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do otrzymania kopii danych oraz przenoszenia tych danych.
 4. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia i realizacji zamówień lub innego celu, w którym te dane zostały podane.
X